Firma Disk, s. r. o., se již několik let zabývá projektováním dopravního značení. Specializace našich zaměstnanců na uvedenou problematiku nám umožňuje sledování nejnovějších trendů v oboru a vysokou úroveň projektové dokumentace.

Zpracováváme podrobné návrhy dopravního značení od místních a účelových komunikací a silnic III. tříd až po dálniční stavby s proměnným dopravním značením. Máme zkušenosti s projektováním městských orientačních systémů i složitých dopravních opatření během výstavby. Při projektování vycházíme z nejnovějších norem a poznatků v oblasti dopravního značení. Naše projekty jsou v souladu s novými předpisy a jejich návrhy, nyní např. s ČSN EN 12899-1, prEN 12 966-1.

Součástí naší dokumentace od stupně DZS včetně jsou výrobní výkresy velkoplošných značek rozkreslených podle příslušných vzorových listů a přesný soupis prací sloužící k vyčíslení nákladů na stavbu.

   
 
   
  Firma Disk, s. r. o., poskytuje na vysoké odborné úrovni služby v oblasti:
 • Zpracování návrhů a projektů dopravního značení.
 • Zpracování návrhů dopravně inženýrských opatření (přechodného dopravního značení) pro zajištění realizace staveb pozemních komunikací.
 • Zpracování návrhů dopravně informačních systémů pro orientaci účastníků silničního provozu.
 • Zpracování projektu portálů dopravního značení.
 • Poskytování služeb souvisejících s projednáním výše uvedené činnosti s orgány státní správy.
 • Měření kolority dopravních značek.
 • Měření retroreflexe dopravních značek.

Dopravní značení je velmi důležitou součástí pozemní komunikace. Dopravní značky mají významný vliv na bezpečnost a plynulost provozu. Kvalitu dopravního značení ovlivňují dva hlavní faktory:

 • kvalita projektu dopravního značení
 • kvalita a provedení dopravního značení


Vysoká úroveň projektu je základním předpokladem jeho úspěšné realizace. Projekt i dopravní značení musí odpovídat platným normám a předpisům. Každý projekt dopravního značení i samotné dopravní značení musí splňovat základní předpoklady:


Projekt dopravního značení:

 • Značky musí být navrženy účelně, srozumitelně a výstižně. Musí být v souladu s TP 65, TP 66…
 • Vzdálenosti a sled značek musí být v obdobných dopravních situacích provedeny stejným způsobem.

V projektu musí být správně navrženy:

 • Cíle orientačního značení, např. TP 100
 • Druhy a rozměry značek, např. ČSN EN 12899-1
 • Výkresy velkoplošných značek musí odpovídat vzorovým listům VL 6.1
 • Základní parametry značek (retroreflexe fólie, jas světelných značek, typ vodorovného značení, atd.), např. ČSN EN 12899-1, prEN 12966-1

 

 


Dopravní značky:

Svislé:

 • mechanické vlastnosti konstrukce
 • geometrická přesnost symbolů
 • odrazivost fólie
 • barevnost
 • životnost
 • kvalita osazení

Vodorovné:

 • odrazivost
 • životnost
 • kvalita provedení